Organisatie

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is een vereniging waarbij 21 organisaties zijn aangesloten. Het TOG behartigt de collectieve belangen van mensen met een handicap in de gemeente Tilburg. Het werk wordt mogelijk gemaakt door een budgetsubsidie van de gemeente. Van het TOG wordt verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het door de gemeente gevoerd gehandicaptenbeleid. Dit is vastgelegd in de verordening Cliëntenparticipatie.

Missie

Het TOG is een samenwerkingsverband van organisaties van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening. Centraal in alle activiteiten van het TOG staat het realiseren van een samenleving, waarin mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte als volwaardig burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Het TOG werkt hieraan door collectieve belangenbehartiging vanuit ervaringsdeskundigheid en de ondersteuning van de lidorganisaties.

Het TOG hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Emancipatie: het streven naar een zelfstandige, volwaardige positie van mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte als groep burgers met eigen specifieke eisen.
  • Participatie: mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte kunnen als geëmancipeerde burgers deelnemen aan alle maatschappelijke activiteiten.
  • Vraagsturing: de wensen en eisen van mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte dienen maatgevend te zijn bij de vaststelling van kwaliteit en de omvang van voorzieningen.
  • Ervaringsdeskundigheid: mensen die gebruik maken van de voorzieningen zijn ervaringsdeskundig. Het TOG werkt met mensen die de overstap kunnen maken van het individuele naar het gemeenschappelijke (collectieve) niveau. Zij weten tevens de gebundelde, uit eigen ervaring opgedane, kennis aan anderen over te brengen. Aan deze specifieke kwaliteit van veel mensen met een chronische aandoening of handicap moet grote waarde worden toegekend. Dit moet leiden tot een vertaling in het beleid.

Bestuur

Het bestuur, gekozen door de algemene ledenvergadering, bestaat uit zeven leden en heeft als taak het vaststellen en bewaken van het financiële jaarverslag, het inhoudelijke jaarverslag, het beleidsen activiteitenplan en de begroting. De algemene ledenvergadering komt één keer per jaar bijeen om bovenstaande zaken te bespreken.

Voorzitter   Mevr. W. Arts
Secretaris   Dhr. C van de Wouw
Penningmeester   Dhr. H. Bogaers
Lid   Mevr. K. van Iersel
Lid   Dhr. R. ter Horst

Medewerkers

Bij het TOG is een klein team van professionele krachten werkzaam, dat zorg draagt voor de dagelijkse leiding en de praktische uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

Jannes Ligtenberg Directeur jannes.ligtenberg@togtilburg.nl
Francis Meulendijks Opbouwwerker BTB francis.meulendijks@togtilburg.nl
Ineke de Kok Beheer / Admnistratie bureau@togtilburg.nl
Marcel de Weyer Administratie  
Kim van Iersel Website http://www.togtilburg.nl
Frank Rietman Website toegankelijktilburg.nl http://www.toegankelijktilburg.nl
     
     

Vrijwilligers

Bij het TOG zijn ongeveer vijftig ervaringsdeskundigen als vrijwilliger actief betrokken bij uiteenlopende projecten en overlegorganen. Zij zetten zich, samen met de bureaumedewerkers, al jaren vol enthousiasme in om de voorzieningen in Tilburg voor mensen met een lichamelijke handicap te verbeteren. Bovendien dragen zij door hun voorlichtingsactiviteiten bij aan een positieve beeldvorming van mensen met een lichamelijke beperking.

Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen voor het TOG? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 013-46 86 165.